Veelgestelde vragen

Wij helpen u graag!

Welke diagnoses zijn er binnen het Autisme?
Met de term autisme worden ook de diagnoses uit eerdere edities van de DSM bedoeld: autistische stoornis (ook wel klassiek autisme of kernautisme genoemd), stoornis van Asperger en PDD-nos. Deze diagnoses worden met de ingebruikname van de DSM-5 vanaf 1 januari 2017 niet meer als aparte diagnoses gesteld. Er wordt nu een diagnose gesteld binnen ASS (Autisme Spectrum Stoornis).
Wanneer kom ik in aanmerking voor jullie ondersteuning aan huis?
Je komt in aanmerking voor ondersteuning bij ons als je diagnose autisme hebt en 18 jaar of ouder bent. Daarnaast in bezit te zijn van een indicatie PGB.
Wanneer kom ik voor een PGB in aanmerking?
Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een pgb. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieke mensen.
Werken jullie ook met Zorg in Natura?
Wij werken op dit moment nog niet met Zorg in Natura.
Wat is het verschil tussen begeleiden/ondersteunen van Autisme Thuis en behandelen?
Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. De behandeling is niet alleen op herstel gericht, maar kan ook gericht zijn op voorkomen van verergering, waaronder begrepen het leren omgaan met (de gevolgen van) een aandoening, voor zover:
– de interventie gestructureerd is,
– programmatisch is, en
– zich richt op een specifiek behandeldoel.

De functie van onze begeleiding omvat het inslijpen van de in de behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. Bij begeleiding gaat het om het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Dit alles in jouw tempo.

Organiseren jullie ook groepsactiviteiten? En zo ja, wat voor soort activiteiten kunnen dit dan zijn?
Wij hebben een groepsruimte waar we activiteiten aanbieden. De activiteiten kunnen zijn: koken, sociale groepsmomenten, bewegingsactiviteiten, spelletjesmomenten.
Stellen jullie ook een diagnose en schrijven jullie ook medicijnen voor?
Bij Autisme Thuis doen we geen diagnostisering en schrijven we geen medicatie voor. Wanneer dit wel wordt gevraagd ondersteunen we in het zoeken naar een behandelaar.
Hoeveel uur per week komt er een begeleider van Autisme thuis bij een client langs voor ondersteuning?
Dit is afhankelijk van de grootte van je indicatie PGB. De grootte bepaalt de mate van hulp die je nodig hebt en afgegeven krijgt van de gemeente.
Begeleiden jullie alle vormen van Autisme?
Wij begeleiden de mens met autisme. Iedereen is uniek hierin. Dus daar maken wij geen onderscheid in.
Wat is een PGB?
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.
Waar vraag ik een PGB aan?

Met onderstaande link wordt de vorm uitgelegd hoe je een pgb kunt aanvragen. In de tekstuele uitleg daaronder komt bovendien aan bod welke voorwaarden daarbij komen kijken.   

https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb

Hebben jullie ook beschermd wonen?
Wij bieden alleen ambulante ondersteuning aan.
Gaat behandeling goed samen met ondersteuning aan huis van Autisme Thuis en gaat dat van hetzelfde budget af?
Wanneer behandeling of therapie nodig is of al wordt gegeven dan zien wij dit als verlengstuk met onze wijze van ondersteunen. Behandeling valt onder ZVW (Zorgverzekeringswet) en de WLZ (Wet Langdurende Zorg) en wordt door de zorgverzekeraar c.q. zorgkantoor vergoed.
Heb je voorbeelden waar je iemand thuis in kan ondersteunen?
We kijken heel specifiek naar de wensen en mogelijkheden van de persoon. Daarnaast nemen we stap voor stap nemen we tien levensgebieden door, die allemaal van invloed zijn op uw herstel. Bij elk levensgebied geeft u aan wat uw wensen zijn, welke concrete stappen u wilt nemen en welke afspraken we maken om u daarbij te helpen. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op uw wensen en mogelijkheden, niet op uw beperkingen.
Wat moet ik doen om ondersteuning aan huis van Autisme Thuis te krijgen?
Wanneer je een diagnose Autisme hebt, 18 jaar of ouder bent en een indicatie PGB hebt kan er aangemeld worden bij ons. Daaropvolgend plannen wij een intake in en volgt de start van ondersteuning.
Waar vind de intake of het Kennismakingsgesprek plaats?
Onze voorkeur heeft bij iemand thuis om ook de situatie goed in kaart te brengen. Maar als de situatie erom vraagt kan het ook bij ons op kantoor.
Hoe lang kan een client begeleiding blijven krijgen.
Dit is heel afhankelijk van de ontwikkeling van de persoon. Soms heeft iemand na alle stappen te hebben doorlopen geen ondersteuning meer nodig. Vaak is het sociale gebied altijd wel een doel voor het leven.